Bagyr adam bedeniniň möhüm organydyr.Metabolizmada, gematopoezde, koagulýasiýa we detoksifikasiýada rol oýnaýar.Bagyrda näsazlyk ýüze çykansoň, birneme çynlakaý netijelere getirer.Şeýle-de bolsa, hakyky durmuşda köp adam bagyry goramaga üns bermeýär.Çilim çekmek, gijä galmak, içmek, semizlik we himiki hapalanmak bagryň agyrlygyny artdyrar.
Süýt tikeni“Compositae” ösümliginiň bir görnüşidir.Tohumlary baýdyrbioflawonoidler silimarin, süýt tikeninde möhüm işjeň madda.Silimarin öýjük membranasyny durnuklaşdyryp, belok sintezini ösdürip biler we zeper ýeten bagyr dokumalarynyň täzelenmegini we sagalmagyny çaltlaşdyryp biler.Şol bir wagtyň özünde, silimarin erkin radikallaryň we lipidleriň peroksidlenmegi netijesinde dörän dokuma zeperlerini ýok edip biljek güýçli antioksidantdyr.Mundan başga-da, silimarin glutationyň sintezini ösdürip, detoksifikasiýa reaksiýasyny çaltlaşdyryp we adam bedeniniň detoksifikasiýa ukybyny güýçlendirip biler.

Mundan başga-da,silimaringandaky şeker derejesini gözegçilikde saklamaga, gandaky holesterini azaltmaga we deriniň käbir meselelerini gowulaşdyrmaga kömek edip biler.Süýt tikeniniň saglyga berýän peýdasy sebäpli, bagry iýmitlendirmek we goramak üçin gyzgyn önüme öwrüldi.Şeýle önümleriň arasynda, turbageçiriji pinuo süýt tiken ekstrakt kapsulasy, ýokary mazmuny we ýokary işjeňligi bilen sarp edijiler tarapyndan makullanýar.
Geçirilen gözlegde süýt tikeniniň diňe bir bagry gorap bolman, eýsem holesteriniň derejesini peseldip, gandaky glýukoza derejesini gözegçilikde saklap, öýjükleriň zeperlenmegini azaldyp we deriniň dürli meselelerini gowulaşdyryp biljekdigi anyklandy.


Iş wagty: Noýabr-02-2021