ព័ត៍មាន

  • ផលិតផលសត្វឃ្មុំ: ដើមអាហារ
    ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: ធ្នូ 13-2016

    សត្វឃ្មុំទឹកឃ្មុំរាបទាបជាផ្នែកមួយនៃសារពាង្គកាយសំខាន់បំផុតធម្មជាតិ។ ឃ្មុំគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការផលិតម្ហូបអាហារដែលយើងបរិភោគបានទេព្រោះពួកគេបានមនុស្សរុក្ខជាតិដូចដែលពួកគេលម្អប្រមូលផ្តុំទឹកដមពីផ្កា។ បើគ្មានឃ្មុំយើងនឹងមានការលំបាកក្នុងការកើនឡើងច្រើននៃម្ហូបអាហាររបស់យើង។ លើសពីនេះទៀតដើម្បីជួយពួកយើងជាមួយនឹង AG របស់យើង ... អានបន្ថែម »