Üzüm tohumynyň ekstraktyýörite molekulýar gurluşy bolan bioflawonoid bolan oligomer proantosýanidinler dünýäde iň täsirli tebigy antioksidant hökmünde ykrar edildi.Üzüm tohumynyň ekstrakty gyzyl goňur poroşok, birneme howaly, siňdiriji, suwda ereýän we organiki erginleriň köpüsi.Geçirilen synaglar üzüm tohumy ekstraktynyň oligomer proantosýanidinleriň antioksidant kuwwatynyň E witaminiň 50 esse, C witaminiň 20 esse, siňdiriş tizliginiň çalt we dolydygyny görkezdi.20 minutdan soň ganyň iň ýokary konsentrasiýasyna ýetildi we metabolizmanyň ýarym ömri 7 sagat boldy.

Häzirki zaman durmuşynda adamlaryň saglyga has köp üns berýändikleri aýdylýar “üzüm tohumynyň düýp oligomeriki proantosýanidinler"Biz üçin nätanyş däl.Häzirki wagtda Siaobian üzüm tohumynyň düýp oligomeriki proantosýanidinleriň 13-nji netijeliligini tanyşdyrmak üçin gelýär.

1. Gan basyşy we holesterin

Ageaşy bilen arteriýalardaky elastik süýümler kem-kemden gatylaşar, bu garrylarda gipertoniýanyň möhüm sebäbi bolup durýar.Üzüm tohumynyň ekstrakty oligomeriki proantosýanidinler gan damarlarynyň çeýeligini ýokarlandyryp, gan basyşyny peseldip biler.Üzüm tohumy ekstraktyny alýan näsaglar belli bir wagtdan soň gan basyşy ep-esli peseler.Üzüm tohumynyň ekstrakty oligomeriki proantosýanidinler erbet holesterini azaldyp, gan damarlarynyň diwarlaryna goýlan erbet holesteriniň goýumlaryny azaldyp, ters transkriptazanyň işjeňligini saklap, gan basyşyny peseldip biler.

2. Arteriosklerozyň, ýürek keselleriniň we insultyň öňüni alyň

Heartürek keseli ABŞ-da her ýyl ölýänleriň 50% -ini emele getirýär.Arterioskleroz ýürek kesellerine sebäp bolýan möhüm faktor.Arterioskleroz, angina pektoris ýa-da ýürekdäki miokard infarkty, ýadyň ýitmegi ýa-da beýnide insult ýaly gan aýlanyşyny bökdäp biler.Bu kesele garşy antidot, täsirli we ygtybarly üzüm tohumy ekstrakt oligomer proantosýanidinlerdir.Diňe gan damarlarynyň içki diwaryny zeperlerden gorap bilmez, trombositleriň ýygrylmagynyň we gan damarlarynyň döremeginiň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen insult howpuny azaldar.

3. Antikanser

Üzüm tohumynyň rak keseline garşy täsiri Amerikanyň “Science” journalurnalynda habar berildi.Uzak möhletli gözlegler muny görkezdiüzüm tohumynyň ekstrakty oligomer proantosýanidinlerdürli rak keselleriniň derejesini iň ýokary derejede peseldip biler.Bir gözleg, E witamini pes bolan adamlaryň düwnük keseliniň adaty adamlardan 11,4 esse ýokarydygyny görkezdi.Şeýle-de bolsa, üzüm tohumynyň ekstraktynyň oligomer proantosýanidinleriň antioksidant işjeňligi E witaminiň 50 essesidir. Üzüm tohumynyň ekstrakty oligomer proantosýanidinler, düwnük öýjüklerini öldürýän öýjükleri hem gorap biler we rak öýjükleriniň işjeňligini uzaldyp biler.

4. cerarany saklaň

Häzirki zaman jemgyýetinde aşgazan ýarasynyň döremek derejesi gaty ýokary.Aşgazan ýarasynyň esasy sebäbi adamlaryň durmuş ritminiň tizlenmegi we akyl stresiniň ýokarlanmagydyr.Uzak wagtlap bu ýagdaýda ýaşap, aşgazanda gistaminiň bölünip çykmagy şoňa görä ýokarlanýar we aşgazan ýarasyna sebäp bolýar.Üzüm tohumynyň ekstrakty oligomer proantosýanidinler gistamini azaldýar, aşgazan diwaryny aşgazan mukozasy bilen goraýar, aşgazanyň diwaryndaky ýaralaryň hasam eroziýasyny çäklendirýär, ýaranyň üstüni gysýar we ýaralary bejermäge kömek edýär.Aşgazan ýarasy üçin beýleki dermanlar, esasan, dispepsiýa ýaly reaksiýalara sebäp bolýan aşgazan kislotasynyň bölünip çykmagyny saklap, aşgazan ýarasyny bejerýärler.Üzüm tohumynyň ekstrakty oligomeriki proantosýanidinler, aspirin, steroidler we NSSID dermanlary sebäpli dörän öz-özünden ýa-da aşgazan we on iki barmakly içege ýaralarynyň öňüni alyp biler.

5. Artrit agyrysyny we çişmegi ýok ediň

1950-nji ýyllarda, çişmä garşy işjeňliküzümd ekstrakt oligomer proantosýanidinler bellendi.Sintezini we köp çişme faktorlarynyň çykmagyny saklap biler.Üzüm tohumy ekstrakty oligomer proantosýanidinleri, bogun çişmeginiň öňüni almak, zeperlenen dokumalary bejermek we agyryny aýyrmak üçin bogunlaryň birleşdiriji dokumalarynda saýlap birleşdirip bolýar, şonuň üçin üzüm tohumynyň ekstrakty oligomer proantosýanidinler dürli artritlere möhüm täsir edýär.

6. Prostatitiň gowulaşmagy

Lamokançlyk aslynda adam bedeniniň islendik böleginde bolup biläýjek patologiki prosesdir.Bu trawma, ýokançlyga we gyjyndyrmalara garşy stresdir.Gyzarmak, agyry, gyzzyrma we disfunksiýa ýaly dürli alamatlarda ýüze çykyp biler.Prostatit erkeklerde köp duş gelýän keseldir.Prostaglandin PGE2-iň täsiri astynda prostat işiniň bozulmagy sebäpli ýüze çykýan çiş keseli.Üzüm tohumy ekstrakty oligomer proantosýanidinler, prostatit alamatlaryny gowulaşdyryp, PGE2-iň goýberilmegini päsgel berip, prostat näsaglarynyň durmuş derejesini ýokarlandyryp biler.

7. Allergiýany saklaň

Üzüm tohumynyň ekstrakt oligomer proantosýanidinleriň antianafilaksiýasy, antihistamin täsiri bilen baglanyşyklydyr.Adam bedeninde basofiller we mast öýjükleri diýilýän iki görnüşli öýjük bar, olarda käbir duýgur maddalar bar.Erkin radikallar bu iki öýjügiň öýjük membranalarynda hereket edýär, öýjükleriň ýarylmagyna we duýgurlaýjy maddalaryň çykmagyna sebäp bolýar.Beden polen, tozan, neşe serişdeleri, daşary ýurt beloklary (balyk, gysga we beýleki deňiz önümleri ýaly) käbir daşarky allergenler bilen gatnaşyga girende, allergiki alamatlar ýüze çykar.Köplenç ulanylýan allergiki dermanlardan tapawutlylykda üzüm tohumynyň ekstrakty oligomer proantosýanidinler diňe bir täsirli bolman, eýsem adaty işe we durmuşa täsir etmeýän ysgynsyzlyk, depressiýa we ş.m. ýaly täsirleri hem ýok.

8. Beýnini gora

Üzüm tohumy gan-beýni barýeriniň üsti bilen beýni öýjüklerini gorap bilýän ýeke-täk antioksidantdyr.Şonuň üçin Alsgeýmer keseliniň öňüni alyp biler.Mundan başga-da, gan-beýni barýerini durnuklaşdyryp, beýnini goramak üçin zyýanly we zäherli maddalaryň beýnine girmeginiň öňüni alyp biler.

9. Demgysma we amfizemanyň öňüni almak we bejermek

Üzüm tohumynyň ekstrakty oligomeriki proantosýanidinler demgysma we amfizema bilen kesellänler üçin peýdalydyr.Demgysma esasan bronhdaky allergiki täsirlerden döreýär.Üzüm tohumy ekstrakty oligomer proantosýanidinler gistamin we beýleki allergiki maddalaryň öndürilmegini saklap biler, şonuň üçin demgysmanyň öňüni almakda we bejermekde örän täsirli.Üzüm tohumynyň ekstrakty oligomer proantosýanidinler, üsgülewük, gowşaklyk, mukus we dem alyş ýollarynyň ýokançlygy ýaly amfizema bilen baglanyşykly alamatlary azaldýar.

10. Kataraktanyň we glaukomanyň öňüni almak

Uzak wagtlap ekranyň öňünde oturan teleýaýlym muşdaklary we kompýuter muşdaklary gözlerine gaty güýçli radiasiýa zeper ýeter, bu esasan erkin radikallaryň linzalaryna we retinasyna zeper ýetmegidir.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda her ýyl katarakt sebäpli 40000 töweregi adam kör bolýar.Üzüm tohumy bedende erkin radikallary ýok edýär we kataraktanyň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin erkin radikallaryň beloklara obýektiwleşmeginiň öňüni alýar.Üzüm tohumynyň ekstrakty oligomeriki proantosýanidinler damar garşylygyny ep-esli gowulaşdyryp, damar geçirijiligini peseldip biler we şeýlelik bilen gandaky käbir maddalaryň syzmagyna päsgel berip, diabetik retinitiň döremeginiň öňüni alyp biler.

Glaukoma ýokary gözüň içindäki basyşdan döreýär.Üzüm tohumynyň ekstrakty oligomerik proantosýanidinleri kollagen bilen baglanyşdyrmak aňsat, şonuň üçin glaukomanyň öňüni almazdan ozal üzüm tohumynyň ekstrakty oligomer proantosýanidinler bilen kollageniň erkin radikal zyýany ýok edilip bilner.Aslynda üzüm tohumy ekstrakty oligomer proantosýanidinler erkin radikallar tarapyndan zeper ýeten kollageni hem bejerip biler, şonuň üçin glaukomany bejermek üçin üzüm tohumynyň ekstrakty oligomer proantosýanidinler hem ulanylyp bilner.

11. Dişleri we diş etlerini netijeli goraň

Diş kariesi agzdaky kariogen bakteriýalardan döreýär.Bu bakteriýalar, dişleri poslamak, karies deşiklerini emele getirmek, içindäki diş nerwlerini açmak we adamlara çydap bolmajak agyry döretmek üçin kislota öndürmek üçin şeker bölüp biler.Şeýle-de bolsa, kariogen bakteriýalary diňe täjine ýa-da diş ýüzüne fibrin toplumyny birikdirip, kariogen roluny oýnap biler.Üzüm tohumy ekstrakty oligomerik proantosýanidinler bu belok süýümine baglanyp, olaryň emele gelmeginiň we dişlerine ýapyşmagynyň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen kariogen bakteriýalary “esasy meýdanyny” ýitirer.Agzada tüýkülik ýuwlanda, bakteriýalar dişlere uzak wagtlap ýapyşyp bilmeýärler, şonuň üçin dişleri poslamak üçin kislota öndürmek üçin şeker dargap bilmeýärler.

12. Aýbaşydan öňki dartyş sindromyny aýyryň

Aýbaşydan öňki dartyş sindromynyň umumy alamatlary: aýbaşy agyrylary, döşüň çişmegi, garyn boşlugy, ýüzi ödem, çanaklygyň näbelliligi, agramyň ýokarlanmagy, endokrin disfunksiýasy, emosional durnuksyzlyk, tolgunmak, gaharlanma, depressiýa we newrologiki kelle agyry.Üzüm tohumynyň ekstrakty oligomeriki proantosýanidinler, allergiýa garşy häsiýetler arkaly aýbaşy dartyş sindromyny aýyryp biler.

13. Garramaga garşy

Europeanewropa we Amerika ýurtlarynda üzüm tohumynyň düýp oligomeriki proantosýanidinler “deri witaminleri” we “agyz kosmetikasy” hökmünde bellidir.Olar dürli ýaşdaky aýallar üçin meşhur gözellik önümleri.

Deriniň birleşdiriji dokumalaryna baý, düzüminde kollagen we elastin bolup, deriniň ähli gurluşynda möhüm rol oýnaýar.Bu bütewilik “kollagen biri-biri bilen baglanyşyk” diýilýän zada baglydyr - kollagen mikrofibrilleri emele getirýär we iki mikrofibril merdiwan ýaly birleşdirilýär.Ortaça baglanyşyk zerurdyr, sebäbi diňe şu usul bilen deriniň gurluş bitewiligini saklap bolýar.Şeýle-de bolsa, erkin radikal okislenme, bu gurluşy berk we döwük edýän aşa baglanyşyklara sebäp bolup biler.Deride bu aşa köp baglanyşyk, gyrmalar we wezikulalar ýaly ýüze çykýar.

Üzüm tohumy ekstrakty oligomer proantosýanidinler bu ýerde goşa rol oýnaýar: bir tarapdan, kollageniň dogry birleşmeginiň döremegine kömek edip biler.Beýleki tarapdan, täsirli erkin radikal ýuwujy hökmünde, "aşa baglanyşyk" ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.Şeýlelik bilen, deriniň ýygyrtlarynyň we wezikulalarynyň döremeginiň öňüni alýar we derini ýumşak we tekiz saklaýar.

Derini elastik edýän zat deriniň başga bir bölegi - gaty elastin.Erkin radikal zeper ýa-da elastaz bilen gaty elastin zaýalanyp biler.Gaty elastin ýetmezçiligi bolan deri gowşak we gowşak bolup, adamlary garry edýär.Erkin radikallar gaty elastiniň öndürilmegini bökdeýär we işjeňligini saklaýar.Üzüm tohumy ekstrakty, erkin radikallary süpürip, içinden deriniň saglygyny gowulandyrýan oligomer proantosýanidin.Şonuň üçin üzüm tohumynyň düýp oligomeriki proantosýanidinler “deri witaminleri” we “agyz kosmetikasy” diýlip atlandyrylýar.


Iş wagty: Aprel-14-2022